Active Cityzens - Varshets

Активни граждани - Вършец

Мисия на неправителствената организация

Сдружение "Активни граждани - Вършец", е ЮЛНЦ работещо в обществена полза. Сдружението, с основната помощ на вас - нашите приятели и съмишленици - извършва следните дейности: младежки и граждански инициативи,дейности и кампании, култура, туризъм и спорт. Една от идеите на създателите е, да обединим младите хора /и по дух и по години/, живеещи и не живеещи в града. Младите хора, които са инакомислещи, които не харесват статуквото, които имат воля, енергия и желание за промяна и личностно развитие, които вярват и знаят, че от нас, обикновините граждани реално зависи да променяме нещата които не харесваме на регионално и на национално ниво. От нас зависи да преборим националния негативизъм, да си повярваме и да започнем да променяме нещата, защото имаме всички дадености, и природни и материални и т.н. но остава само да станем по-инициативни, вярващи в собствените си сили, по-позитивни и решителни. Бог ни е дал всичко, остава само да го използваме! Присъединете се към нас, защото заедно можем повече! Тук няма политика, популизъм и дребнави сметки. Въобще, да бъдеш Активен гражданин означава да ти пука за бъдещето, твоето и на твоите деца, да бъдеш критичен и инициативен към себе си, управляващите и обществото, да отстояваш своите човешки, граждански, политически и други права като започнеш от кварталния магазин и селската община, та до парламента и правителството! Аз вярвам, че може! А ти?

Цели на организацията

Основни цели на Сдружението са:  
/1/. да работи и съдейства за развитието и утвърждаването на  
духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването,  
образованието, науката, културата, техниката, технологиите и  
физическата култура;  
/2/. да поощрява гражданското участие в разрешаването на  
общозначими проблеми, ефективното изразяване на мнението на  
гражданите по тези проблеми, повишаването на гражданската  
отговорност, а също и развитието на личното и общественото съзнание в  
рамките на гражданското общество;  
/3/. да съдейства за създаване на информирано обществено,  
колективно и лично мнение за необходимостта от мерки за укрепване на  
общественото доверие, предпазване от конфликти, взаимна толерантност  
и пр.;  
/4/. да прилага, мултиплицира и създава добри практики по  
отношение на политиките за младежи и подрастващи; да работи с/за  
младежи в неравностойно социално положение; да събужда интерес към  
спортни занимания и здравословен начин на живот; да създава  
предпоставки за:  
а/ повишаване на желанието за по-нататъшно образование,  
професионално ориентиране и квалифициране;  
б/ възпитаване на взаимна толерантност между младежи с различен  
социален статус;  
в/ намаляване на насилието в училищата и пр.;  
/5/. да добива и представя информация за потребностите от трудови  
ресурси;  
/6/. да оказва социална подкрепа и подкрепа при професионална  
ориентация;  
/7/. да организира и провежда всякакви форми за професионална  
подготовка, квалификация и преквалификация на безработни;  
/8/. да провежда инициативи в областта на екологията с цел  
опазване на околната среда и развитие на екотуризъм;  
/9/. да подпомага задоволяване на потребностите в страната от  
отлично подготвени специалисти и да създаде ефективно действаща  
система за квалификация и преквалификация на кадри в различни  
обществени отрасли и сфери от обществения живот;  
/10/. да осъществява широко и взаимноизгодно сътрудничество с  
български и чуждестранни държавни, общински и всякакви други органи  
и организации с оглед обмен на информация за организиране,  
подпомагане и осъществяване на целите и дейностите на сдружението – като  
основен гарант на демокрацията, и за развитие на гражданското  
общество, най-вече в социалната сфера, защита на личностни,  
общностни и други граждански права и свободи, равнопоставеност на  
индивидите и социалните групи, поощряване и подкрепа на  
гражданското участие в решаването на общозначими проблеми,  
екологични акции;  
/11/. да участва в национални и международни акции за подпомагане  
на междукултурния диалог, опазване на културно-историческото  
наследство и развитие на културен туризъм;  
/12/. да съдейства за запознаване с целите на хилядолетието (MDG)  
и да подпомага прилагането им в гражданското общество.  
/13/. да се бори с корупцията и измамите и да подпомага доброто  
управление на страната и гарантирането на правата на човека;

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info